Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ tư - 30/08/2017 04:53
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
            Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên xây dựng Chương trình hành động, tích cực triển khai tới các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, nhất là các nội dung có liên quan đến đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức Công đoàn. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hiện thực hóa Nghị quyết vào thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
             Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; phấn đấu đến năm 2023, 100% doanh nghiệp trong tỉnh có từ 25 lao động trở lên đều có tổ chức Công đoàn. Triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:
            - Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tập trung tuyên truyền những quan điểm, nội dung, nhất là những quan điểm, nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn trong Nghị quyết. Đối tượng học tập là cán bộ chủ chốt của các cấp công đoàn, cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp trong tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.
            - Phát huy vai trò đại diện của Công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động ở doanh nghiệp: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Với 6 giải pháp thực hiện: Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong doanh nghiệp. Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát về chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động. Công đoàn các cấp tham gia giải quyết tranh chấp lao động. Tổ chức Công đoàn tập trung nguồn lực xây dựng các thiết chế công đoàn.
           - Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên công đoàn, người lao động. Đẩy mạnh việc công đoàn tham gia xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng; phát triển đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất. Với các giải pháp thực hiện, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn, người lao động; chú trọng tuyên truyền về vị trí, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương, địa phương, Trang thông tin điện tử và Bản tin hoạt động công đoàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng, vận động NSDLĐ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; khuyến khích việc luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi nâng bậc thợ hàng năm cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp. Vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giám sát và phản biện xã hội. Chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền đồng cấp về những vấn đề, diễn biến mới phát sinh ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
            - Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, người lao động: Vận động đoàn viên công đoàn công đoàn, người lao động phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất, trong việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả gắn bó với các quyền lợi thiết thực của đoàn viên công đoàn, người lao động và việc phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và vì sự phát triển của đất nước. Tổ chức và vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đóng góp, cống hiến của đoàn viên công đoàn công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở, người lao động trực tiếp sản xuất có thành tích trong lao động, sản xuất, công tác và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.


                                                                                                                          Vũ Thị Tươi - Trưởng ban TGNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII
Văn bản

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 155 | lượt tải:71

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 166 | lượt tải:78

1078/LĐLĐ

Công văn số 1078/LĐLĐ V/v rà soát, lập danh sách đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 157 | lượt tải:142

500/KH - LĐLĐ

Kế hoạch số 500/KH - LĐLĐ về thực hiện Kết luận số 02/KL - BCH ngày 17/3/2021 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X

Thời gian đăng: 25/05/2021

lượt xem: 138 | lượt tải:77

1070/LĐLĐ

Công văn số 1070/LĐLĐ V/v tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên năm 2021 (Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh)

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 129 | lượt tải:69

448/KH - LĐLĐ

Kế hoạch số 448/KH - LĐLĐ về thực hiện Chương trình số 1563/CTr-TLĐ ngày 9/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”

Thời gian đăng: 25/05/2021

lượt xem: 142 | lượt tải:72

444/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 444/KH-LĐLĐ Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 07/05/2021

lượt xem: 153 | lượt tải:137

1033/LĐLĐ

Công văn số 1033/LĐLĐ V/v tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2021)

Thời gian đăng: 12/04/2021

lượt xem: 203 | lượt tải:163

41/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn số 41/HD-LĐLĐ Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2021

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 196 | lượt tải:95

1001/LĐLĐ

Công văn số 1001/LĐLĐ V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 11/03/2021

lượt xem: 193 | lượt tải:300
Thống kê
  • Đang truy cập60
  • Hôm nay1,865
  • Tháng hiện tại32,222
  • Tổng lượt truy cập10,717,764
Công ty cổ phần Xi Măng Điện Biên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây