Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng

Thứ sáu - 15/09/2017 05:22
Trong những năm qua, công tác chỉ đạo, quản lý hội quần chúng tỉnh Điện Biên luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực trong hội viên.
           Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Kết luận 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng; Chỉ thị 30- CT/TU, ngày 10/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng". Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác vận động quần chúng nói chung, trong đó có hội viên là đoàn viên công đoàn tham gia các hội quần chúng như: Hội Chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội cựu chiến binh .... Qua việc nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn trọng quyền tham gia các hội của đoàn viên công đoàn, người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với các hội quần chúng tổ chức các hoạt động trong hội viên, tích cực vận động các hội viên tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.
           Cùng với các ngành, đoàn thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ, góp phần thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Hội khuyến học tỉnh; các cấp Công đoàn tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình, tạo điều kiện thuận lợi để  đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt Hội Chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội cựu chiến binh ... hoạt động Hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trở thành hoạt động nề nếp, thường xuyên. Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, quan tâm đến công tác tổ chức hội, tạo điều kiện để các hội trong cơ quan hoạt động, vận động các hội viên tôn chỉ Điều lệ, mục đích sinh hoạt, tham gia nhiệt tình các phong trào hoạt động do hội tổ chức; quan tâm đến cán bộ và con của cán bộ, công chức cơ quan có thành tích học tập đạt loại khá giỏi, đỗ vào các trường đại học đều được khen thưởng với mức từ 200.000-1.000.000đ/trường hợp. Ngoài ra, vào dịp Tết Trung thu hàng năm, tổ chức gặp mặt các cháu là học sinh, sinh viên trong cơ quan để biểu dương, tặng quà, động viên nhắc nhở các cháu tiếp tục phấn đấu trong học tập và cuộc sống. Các cấp công đoàn phối hợp với các Chi hội chữ thập đỏ ở các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức hoạt động; tuyên truyền vận động hội viên tham gia, hưởng ứng công tác ở chi hội, sinh hoạt và chấp hành nghiêm túc điều lệ hội, tích cực tham gia các hoạt động do hội tổ chức, hiến máu tình nguyện .... đóng góp xây dựng các quỹ như: "Quỹ Khuyến học", "Quỹ hội chữ thập đỏ", quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "bảo trợ trẻ em"... với số tiền hàng tỷ đồng.
            Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, với hội quần tỉnh thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới để xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được quan tâm; cụ thể là các phong trào thi đua yêu nước như “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ... Nhờ đó, tính chủ động, tự giác của các Hội quần chúng ngày càng phát huy được vai trò của mình trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nâng cao tính tự quản của cộng đồng dân cư, thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, quyền ứng cử, lựa chọn trong bầu cử, giám sát được thực hiện có hiệu quả hơn; vận động các hội quần chúng tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
            Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 10/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng đã đạt được những kết quả thiết thực. Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện có hiệu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hội quần chúng; tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quan tâm công tác hội. Sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành với các hội quần chúng có chuyển biến đáng kể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân..., góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của huyện nhà trong thời gian qua. Tuy nhiên, ở một số ít đơn vị, công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến hội quần chúng chưa sâu rộng. Công tác nắm bắt tình hình, cơ sở ở một số nơi có lúc, có nơi chưa kịp thời, do đó đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động.
             Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW, trong thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung vào một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 10/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức hội và hội viên. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa tổ chức Công đoàn với các đoàn thể và hội quần chúng, góp phần xxaay dựng khối đại đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Vận động đoàn viên tích cực tham gia hoạt động Hội khuyến học, hội chữ thập đỏ ... thực hiện nghiêm túc Điều lệ hội, làm tốt công tác xã hội từ thiện và chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”. Tích cực phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và các hội quần chúng, nhất là ở cơ sở, nhằm thực hiện tốt công tác vận động các đối tượng quần chúng trong tình hình mới. tăng cường công tác phối hợp giám sát và phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

                                                                  
                                                                                                                            Vũ Thị Tươi - Trưởng ban TGNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2232 | lượt tải:1046

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5102 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16051 | lượt tải:9844

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5338 | lượt tải:2230

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3174 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay6,190
  • Tháng hiện tại182,135
  • Tổng lượt truy cập15,102,192
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây