Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên một số kết quả hoạt động trọng tâm năm 2016

Thứ ba - 15/11/2016 20:38
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Liên đoàn Lao động tỉnh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong năm 2016; nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
           Ban Thường Vụ LĐLĐ tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp Công đoàn  trong tỉnh tăng cường thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, của tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến đoàn viên, CNVCLĐ.
            Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả: Tập trung triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt kịp thời các nội dung văn bản pháp luật mới được ban hành; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Tập trung các chuyên đề nội dung cơ bản của Hiến pháp được sửa đổi năm 2013; Luật sửa đổi đất đai năm 2013; Bộ Luật lao động; Luật Công đoàn năm 2012; Luật BHXH, Luật BHYT, BHTN, Luật cán bộ công chức, Luật viên chức; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống ma túy, thực hiện an toàn khi tham gia giao thông .... và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Gắn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, CNVCLĐ...
           Tính đến 30/10/2016, toàn tỉnh có 37.878 người (LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 35.569 người). Trong đó, có 4.087 công nhân lao động. Toàn tỉnh có 1.073 công đoàn cơ sở (Trong đó, 14 CĐCS doanh nghiệp trung ương đóng tại địa phương; LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 1.059 CĐCS, trong đó có, 40 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước). Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, năm 2016 các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp tổ chức tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, về quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử. Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lưởng vũ trang trên địa bàn tỉnh, cho 80 cán bộ công đoàn chủ chốt trong tỉnh; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
          Tổ chức được 03 cuộc mít tinh diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng chống ma túy, ngày môi trường thế giới và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tại Liên đoàn Lao động tỉnh có 1.230 CNVCLĐ tham gia; gắn nội dung tuyên truyền với giáo dục tư tưởng, đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa truyền thống. Các Công đoàn cơ sở tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ, không buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy đây là một tiêu chí cơ bản để đánh giá thi đua cuối năm. Tổ chức 06 lớp tập huấn và phối hợp với Tổng Liên đoàn tổ chức 01 lớp tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT, BHTN, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, cho 600 cán bộ công đoàn và công nhân lao động trong các doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

          Tổ chức 02 lớp tập huấn Luật thi đua khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng, Luật tố tụng dân sự năm 2015, Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể, kỹ năng khởi kiện và tham gia gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể cho 150 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt trong tỉnh. Ký kết Chương trình phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

          Xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá; cấp phát 5.000 tài liệu, tờ gấp tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá. Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ - CP về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở cơ sở tại nơi làm việc có 912/984 cơ quan đơn vị, đạt 91%. Các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung yêu cầu, thông qua việc xây dựng: nội quy, quy chế, công khai báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
          Thực hiện Nghị định 60/NĐ-CP, về thực hiện QCDC tại nơi làm việc thông qua tổ chức Hội nghị Người lao động, tổ chức đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT; LĐLĐ tỉnh đã xây dựng chương trình nâng cao chất lượng thương lượng ký kết TƯLĐTT trong các doanh nghiệp, đánh giá sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình. Kết quả đã có 58/74 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn phối hợp với giám đốc doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động đạt 78%. Tại hội nghị, Người lao động đã được tham gia xây dựng các nội quy, quy chế, TƯLĐTT được ký kết, sửa đổi bổ sung với những nội dung có lợi cho NLĐ; được tham gia vào báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD, kế hoạch nhiệm vụ thời gian tới; Ban chấp hành CĐCS phối hợp với NSDLĐ thực hiện quyền dân chủ của mỗi bên, mọi ý kiến đề xuất, tâm tư nguyện vọng của người lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương, định mức lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, ăn ca, ATVSLĐ, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN đều được tiếp thu giải đáp thỏa đáng, tập trung xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
          Liên đoàn Lao động tỉnh tổng kết 10 năm (2006-2015) Công đoàn tổ chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005. Qua 10 năm thực hiện Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 cho thấy vai trò của Công đoàn tham gia thực hiện và tổ chức hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực: Vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy và các cấp Công đoàn đối với hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân đã được quan tâm, chú trọng. Hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Nâng cao vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các chế độ chính sách, quyền lợi của CNVCLĐ. Việc sử dụng ngân sách được thực hiện đúng theo quy định của nhà nước, hạn chế tình trạng tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện các nội quy, Quy chế cơ quan của CNVCLĐ đi vào nề nếp. Việc tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện đúng theo quy định, hạn chế được tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp. Công tác tổ chức cán bộ trong cơ quan, đơn vị được công khai, dân chủ đúng quy trình theo quy định của nhà nước;      Hiện nay có 945 Ban thanh tra đang hoạt động, số Ban thanh tra hoạt động tốt 45%; tỷ lệ Ban thanh tra hoạt động bình thường 13%.
          Trong năm 2016, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam được 357 cuộc (CĐCS 339 cuộc, Công đoàn cấp trên cơ sở 18 cuộc). Kiểm tra việc quản lý thu, chi quỹ công đoàn được 96 cuộc (kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở 18 cuộc, kiểm tra CĐCS 78 cuộc). Công đoàn các cấp trong tỉnh đã nhận, giải quyết và phối hợp giải quyết kịp thời 20 đơn thư của đoàn viên, CNVCLĐ đề nghị giải quyết chế độ chính sách về BHXH, phụ cấp khu vực, chế độ nghỉ hưu .... Tiếp và trả lời 92 lượt đoàn viên, CNVCLĐ đến hỏi về chế độ nghỉ hưu, thời hạn nâng lương, chế độ thanh toán phép, chế độ thai sản, việc xử lý kỷ luật lao động ... liên quan đến quyền lợi của người lao động. Văn phòng tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh đã tư vấn cho 76 lượt đoàn viên, CNVCLĐ đến hỏi về chế độ chính sách.
Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và thực hiện "Ngày pháp luật Việt Nam". Hiện nay, trong hệ thống công đoàn có 19 tủ sách pháp luật tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhằm phục vụ cho cán bộ công đoàn chuyên trách nghiên cứu giải quyết những vấn đề về chế độ chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Các công đoàn cơ sở đã tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động thực hiện "Ngày pháp luật Việt Nam(Ngày 9/11) tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến các Luật, chế độ chính sách mới ban hành đến người lao động, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2016 hoạt động của Hội đồng  phổ biến giáo dục pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Công tác tuyên truyền tập huấn pháp luật cho cán bộ công đoàn, CNVCLĐ còn hạn chế. Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người lao động chưa được tiến hành thường xuyên, nhiều nơi chưa đến được công nhân lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp hoạt động nhỏ lẻ, phân tán, tài liệu tuyên truyền còn ít. Việc thực hiện "Ngày pháp luật" nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc. Nguyên nhân: Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chủ yếu lấy từ ngân sách Công đoàn. Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệ chưa quan tâm đến thực hiện "Ngày pháp luật" và công tác phổ biến pháp luật đến người lao động.
          Trong năm 2017, để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động có hiệu quả, rất cần sự quan tâm, nâng cao vai trò tách nhiệm của các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền những chế độ chính sách, pháp luật đến người lao động. Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Hàng năm phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên để tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, đặc biệt là các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động, mở rộng nâng cao chất lượng các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách vùng đồng bào dân tộc./.
 

                                                                                Vũ Thị Tươi - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2232 | lượt tải:1046

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5102 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16051 | lượt tải:9844

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5338 | lượt tải:2230

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3174 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay6,221
  • Tháng hiện tại182,166
  • Tổng lượt truy cập15,102,223
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây