Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thứ ba - 21/03/2017 05:32
Năm 2017, là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt nam và cũng là năm Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (khóa XI) lựa chọn “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn", khẳng định việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Công đoàn.
             Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh, giúp đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên và Công đoàn Việt Nam trong 5 năm tới, góp phần tạo sự chuyển biến, tập hợp CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh.
            Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, kết hợp triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Nội dung tuyên truyền, tập trung khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng khối đoàn kết liên minh Công - Nông vững chắc trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tập trung phản ánh công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp; những vấn đề cần bảo đảm trong công tác nhân sự, như tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng…; sự quan tâm của các cấp uỷ đối với đại hội; tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam của đoàn viên, CNVCLĐ. Đánh giá những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn trong việc triển khai thực hiện 4 Chương trình hành động của Đại hội X Công đoàn tỉnh, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đối với CNVCLĐ; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đánh giá của CNVCLĐ đối với Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để từ đó có những chính sách phù hợp trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Biểu dương những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của ngành, đơn vị; kết quả việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVCLĐ và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động CNVCLĐ. Phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kịp thời biểu dương những nhân tố mới là CNLĐ trực tiếp sản xuất có những cải tiến, sáng kiến kỹ thuật được áp dụng trong thực tế. Do đó, công tác tuyên truyền yêu cầu phải đảm bảo nội dung, đúng tiến độ, đạt chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm". Tuyên truyền theo 3 đợt, Đại hội Công đoàn các cấp, trước, trong và sau Đại hội XI Công đoàn tỉnh Điện Biên và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm:
           Đợt 1, từ quý II năm 2017 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Công đoàn các cấp (cuối quý I năm 2018): Tuyên truyền những thành tựu 88 năm ra đời và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; mục đích, ý nghĩa Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Phản ánh các phong trào thi đua của đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn như: kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4), kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1/5) và “Tháng Công nhân” năm 2017; kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9)… Tuyên truyền kết quả tổ chức đóng góp ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ vào các văn bản dự thảo trình Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tập trung phản ánh nội dung đóng góp về những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động như: Việc làm, tiền lương, điều kiện lao động… kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân CNVCLĐ có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, công tác và việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền về các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình Đại hội công đoàn các cấp như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn gắn với tuyên truyền sâu rộng Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật BHXH …
            Đợt 2: Tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XI Công đoàn tỉnh Điện Biên (Từ cuối  quý I/2018 đến cuối quý II//2018): Trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XI Công đoàn tỉnh Điện Biên: Tuyên truyền các thành tựu của lực lượng CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ; các kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên; những kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua (2013 - 2018) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ tới (2018 - 2023). Tổ chức phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, có nhiều công trình, sản phẩm mới; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể, các hoạt động giao lưu, đối thoại với đoàn viên, CNVCLĐ, phản ánh tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đối với Đại hội lần thứ XI Công đoàn tỉnh. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XI Công đoàn tỉnh Điện Biên; kết quả Đại hội XI Công đoàn tỉnh; Nghị quyết của Đại hội XI Công đoàn tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.
          Đợt 3: Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (Từ cuối quý II/2018 đến hết tháng 10/2018): Tuyên truyền rộng rãi theo Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; về lịch sử vẻ vang của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam; các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam. Phản ánh tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đối với Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.
          Căn cứ từng thời điểm, các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động, viết tin, bài, ảnh tuyên truyền phù hợp tình hình thực tế ở cơ sở, tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, Bản tin hoạt động công đoàn tỉnh; lồng ghép với phát động thực hiện các phong trào thi đua, gắn biển công trình sản phẩm chào mừng và các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ./.


 
                                                                                                                     Vũ Thị Tươi - Trưởng Ban TGNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2232 | lượt tải:1046

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5103 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16052 | lượt tải:9845

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5342 | lượt tải:2233

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3176 | lượt tải:1227

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2035 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay6,839
  • Tháng hiện tại182,784
  • Tổng lượt truy cập15,102,841
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây