Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đẩy mạnh việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thứ ba - 09/01/2018 03:47
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.
           Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.
          Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp các ban, ngành chức năng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nắm vững, những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt các văn kiện cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
            Chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn. Nêu cao vai trỏ, trách nhiệm của người đứng đầu Công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở dưa nội dung Nghị quyết Trung ương vào sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
            Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết viết bài thu hoạch cá nhân, bài thu hoạch phải thể hiện nhận thức của cá nhân về về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân, đề  xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.
            Phối hợp tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, viết bài thu hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể của cá nhân theo chức trách nhiệm vụ được giao.
             Tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng trong CNVCLĐ, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử và Bản tin hoạt động công đoàn tỉnh. Chỉ đạo các Ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ chức năng, niệm vụ tích cực tham mưu xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ trong toàn hệ thống Công đoàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.


 
                                                                                                                         Vũ Thị TươiTrưởng ban TGNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 3475 | lượt tải:2409

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 308 | lượt tải:240

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 136 | lượt tải:104

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 76 | lượt tải:53

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 264 | lượt tải:99

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 266 | lượt tải:100

1078/LĐLĐ

Công văn số 1078/LĐLĐ V/v rà soát, lập danh sách đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 250 | lượt tải:186

500/KH - LĐLĐ

Kế hoạch số 500/KH - LĐLĐ về thực hiện Kết luận số 02/KL - BCH ngày 17/3/2021 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X

Thời gian đăng: 25/05/2021

lượt xem: 257 | lượt tải:104

1070/LĐLĐ

Công văn số 1070/LĐLĐ V/v tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên năm 2021 (Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh)

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 241 | lượt tải:97

448/KH - LĐLĐ

Kế hoạch số 448/KH - LĐLĐ về thực hiện Chương trình số 1563/CTr-TLĐ ngày 9/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”

Thời gian đăng: 25/05/2021

lượt xem: 242 | lượt tải:107
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,625
  • Tháng hiện tại9,255
  • Tổng lượt truy cập11,050,249
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây