Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Thứ năm - 23/02/2017 22:10
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nhằm cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là những việc Nghị quyết đề ra nhưng chưa thực hiện và thực hiện chưa tốt;
          Đồng thời có nội dung mới so với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
          Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngày 12/01/2017 Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch số 90/KH-ĐĐ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng đến cán bộ công đoàn các cấp nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp trong tỉnh, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu Công đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; củng cố niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng và tổ chức Công đoàn.
           Chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết nghiêm túc để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từ đó, từng cơ quan, đơn vị của tổ chức Công đoàn và mỗi cá nhân cán bộ công đoàn là đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Xác định rõ nội dung, thời gian, cách làm, trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành để thực hiện tốt Nghị quyết, là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức Công đoàn tỉnh cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp phải có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, thực sự đoàn kết, gương mẫu; đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó; trong thực hiện Nghị quyết, cần đưa ra các giải pháp hữu hiệu, tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên là đảng viên; phát huy vai trò của đoàn viên, CNVCLĐ, báo chí, công luận trong quá trình thực hiện Nghị quyết.
           Chỉ đạo Ban Thường vụ các cấp Công đoàn trong tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị; mỗi cán bộ công đoàn là đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về giữ gìn phảm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm. Lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu, các cấp, cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức công đoàn, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ công đoàn là đảng viên ở cơ quan, đơn vị quản lý; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết gắn với kiểm điểm hàng năm, nội dung kiểm điểm phải tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái,  "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp, thời gian khắc phục khuyết điểm. Đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn có việc làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết.
           Trên cơ sở quy định của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng đoàn giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Thường vụ công đoàn các cấp và các phòng, ban Liên đoàn Lao động tỉnh, tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội (số 217-QĐ/TW), Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền (số 218-QĐ/TW) của Bộ Chính trị khóa XI. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty TNHH Du lịch Công đoàn tỉnh khẩn trương rà soát, nghiêm túc thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn; bảo đảm chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp bảo hiểm xã hội theo đúng quy định hiện hành; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công đoàn theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị; đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ để bầu giữ chức vụ của tổ chức công đoàn phải thẩm định xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định. Rà soát, bổ sung nội dung trong các nghị quyết, quyết định, quy định... về quản lý tài chính và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Công đoàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực; ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm", trục lợi trong xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, cổ phần hóa doanh nghiệp công đoàn; về thẩm quyền, trách nhiệm, chế tài xử lý nghiêm minh vi phạm của các tập thể và cá nhân có chức, có quyền trong hệ thống Công đoàn (cả đương chức và đã nghỉ hưu) để kiểm soát thực thi quyền lực được giao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường quản lý hoạt động của Trang thông tin điện tử và Bản tin hoạt động công đoàn tỉnh; chủ động định hướng tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương đổi mới hoạt động công đoàn; những thành quả trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên lĩnh vực giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh. Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Đề án nhân sự Đại hội XI  Công đoàn tỉnh Điện Biên; giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tham gia sửa đổi, Điều lệ Công đoàn việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Hướng dẫn thực hiện Điều lệ công đoàn; Nghị quyết công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới và Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết; xác định vị trí từng việc làm trong các cơ quan, đơn vị công đoàn; đề án đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn. Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về bộ máy tổ chức và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Liên đoàn Lao động tỉnh; xây dựng văn bản chỉ đạo về việc chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, "liên hoan", "gặp mặt" khi hội họp, được đề bạt thuyên chuyển công tác và tổ chức cưới hỏi, ma, chay, giỗ, tết... xa hoa, lãng phí trong tổ chức công đoàn tỉnh. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về thành lập, tổ chức quản lý hoạt động chương trình nhà ở "Mái ấm công đoàn" và thực hiện thường xuyên hàng; kiện toàn bổ sung Quy chế hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp luật, triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực; xây dựng Quy chế giám sát và phản biện xã hội, thực hiện và phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm tra, giám sát, thanh tra đảm bảo các chế độ, chính sách cho đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật.
           Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ, Ban chấp hành công đoàn các cấp và Công ty THHH Du lịch Công đoàn tỉnh, tích cực triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định, từng đồng chí ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp công đoàn trong tỉnh nghiêm túc thực hiện Nghị quyết./.


                                                                                                                                       Vũ Thị Tươi
                                                                                                                     Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2230 | lượt tải:1044

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5102 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16049 | lượt tải:9843

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5337 | lượt tải:2230

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3174 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay5,787
  • Tháng hiện tại181,732
  • Tổng lượt truy cập15,101,789
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây