Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Vai trò, trách nhiệm của Nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động tỉnh Điện Biên luôn được khảng định trong thực tiễn

Thứ tư - 21/03/2018 20:38
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm qua đội ngũ Nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Điện Biên đã có những đóng góp rất đáng ghi nhận.
            Với 17.596 nữ CNVCLĐ chiếm 48,7% so với tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh, được tham gia tất cả các lĩnh vực công tác, các ngành nghề (trong đó ngành Giáo dục tỷ lệ nữ trên 65,13%, ngành Y tế 64,5%); nữ CNVCLĐ luôn có phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức tự lực tự cường, năng động sáng tạo, được các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền quan tâm đúng mức, chất lượng nâng lên. Đặc biệt, số nữ CNVCLĐ trẻ ngày càng tăng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh với khoa học công nghệ cũng như cơ chế thị trường.
             Hiện nay toàn tỉnh có 578 ban nữ công và 327 tổ nữ công, với 1.979 cán bộ nữ làm công tác nữ công. Thực hiện Nghị quyết 11 của Trung ương Đảng và nghị quyết của Tỉnh ủy Điện Biên, công tác cán bộ nữ đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm đúng mức. Nữ cán bộ, CNVCLĐ tham gia lãnh đạo quản lý các cấp, từ cơ sở đến cấp tỉnh trên 700 người, tăng so với những năm trước đây. Có trên 2000 nữ CNVCLĐ tham gia Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn các cấp. Tỷ lệ lao động nữ được đào tạo về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề nâng lên (đạt 53%), đã khảng định được vị thế trong xã hội.
 
22 Mar 18 07 38 03
Nữ CNVCLĐ tiêu biểu Công đoàn Bưu điện tỉnh nhận khen thưởng
 
            Nhằm phát huy cao vai trò, vị thế của nữ CNVCLĐ, thời gian qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị nghị quyết của Công đoàn Việt Nam để nâng cao hiệu quả "Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" mà Đảng, Nhà nước đã ban hành; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong mọi hoạt động của tổ chức công đoàn toàn tỉnh. Thông qua hoạt động công tác công đoàn và công tác nữ công để giáo dục phẩm chất đạo đức, truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ; đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm trong gia đình và xã hội; nữ CNVCLĐ đã tích cực nghiên cứu, chủ động học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, Các cấp công đoàn, các ban tổ nữ công đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về giới, bình đẳng giới, về thực hiện chính sách, pháp luật lao động liên quan đến lao động nữ; công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn... đều là những hoạt động mang lại hiệu quả nổi bật. Trên cơ sở bám sát nội dung, chương trình hành động, thực tiễn nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục pháp luật liên quan đến lao động nữ đã được triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, hướng vào các ngành nghề, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị, thu hút đông đảo lao động nữ tham gia.
             Nữ CNVCLĐ đã tích cực thi đua thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác nữ và gia đình như: Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị quyết 20 NQ/TW Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình; Chỉ thị 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 08/CT-TU ngày 30/3/2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 2013/KH-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 81/KH-ĐĐ/LĐLĐ ngày 20/4/2016 của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU (30/3/2016) của Tỉnh ủy Điện Biên; Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Kế hoạch 397/KH-LĐLĐ ngày 7/6/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch 511/KH-LĐLĐ ngày 8/3/2017 của LĐLĐ tỉnh về Chương trình giáo dục đời sống gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ đến năm 2020; Kế hoạch 57/KH-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH của Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước...
             Bên cạnh đó, nữ CNVCLĐ còn được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các cuộc gặp mặt tọa đàm trao đổi kiến thức về công tác nữ công hoặc các buổi nói chuyện chuyên đề về phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam; tham gia tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động về chế độ chính sách mới liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Đặc biệt, thời gian gần đây việc tổ chức các hội thi “Nữ công gia chánh”, "Nữ CNVCLĐ tài năng, duyên dáng", “Ứng xử chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa công sở", "các giải thể thao, văn nghệ”... đã được các Công đoàn cơ sở quan tâm đúng mức, để nữ CNVCLĐ được thể hiện tài năng, trí tuệ. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật, về bình đẳng giới, tự giác học tập và rèn luyện theo chuẩn mực của người phụ nữ mới trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, thể hiện năng khiếu nghệ thuật, sự khéo léo trong tổ chức cuộc sống gia đình, tự tin, tự trọng và ngày càng hoàn thiện bản thân, xác định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, vị trí công tác cũng như trong mối quan hệ xã hội phát triển.
             Một trong những kết quả nổi bật đối với nữ CNVCLĐ sát thực tại các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở nơi gần gũi trực tiếp đã kịp thời hướng dẫn nữ công nhân lao động ký giao kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tăng tỷ lệ thỏa ước với các thỏa thuận về chính sách lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Đồng thời trực tiếp tư vấn cho hàng trăm lượt nữ CNVCLĐ về chính sách, chế độ thai sản, hợp đồng lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương làm thêm giờ... Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp hoặc chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Văn hóa Hội đồng nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh&xã hội, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tư pháp... tổ chức hàng chục cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ; tham gia đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động tại một số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn để đảm bảo kịp thời quyền lợi theo quy định của pháp luật, nhất là những nội dung có lợi hơn đối với lao động nữ...
           Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành đã được các cấp công đoàn, các ban - tổ nữ công tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, được gắn kết trực tiếp với phong trào "Nữ CNVCLĐ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", được cụ thể hóa thành những tên gọi phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề như: Giỏi việc trường, đảm việc nhà của Công đoàn ngành Giáo dục; giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà của Công đoàn khối Ngân hàng; giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đảm việc nhà.... thực tế đã được nữ CNVCLĐ tích cực đăng ký, thi đua phấn đấu thực hiện, được sơ tổng kết khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ có thành tích xuất sắc. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan đã hoàn thành tốt, xong nữ CNVCLĐ còn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác gia đình; cách thức làm mẹ, làm vợ, làm dâu, làm con, nuôi dạy con khỏe ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo mọi thuận lợi để mọi thành viên trong gia đình phát triển. Do vậy, năm 2017 đã có 15.477/17.596 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" (đạt 87,9%); có 561 lượt tập thể, cá nhân được Công đoàn các cấp tặng cờ, bằng khen, giấy khen, đây là những hạt nhân tiêu biểu ở các ban - tổ nữ công công đoàn toàn tỉnh.
Đối với công tác xã hội từ thiện cũng đã được nữ CNVCLĐ trong tỉnh thực hiện nhiệt tình, trách nhiệm; chỉ tính riêng năm 2017 và quý I năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã năm 2017 và quý I năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm hỗ trợ hàng trăm nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho gia đình; trên 1000 nữ được hỗ trợ trong dịp tết số tiền 600 triệu đồng; hỗ trợ 700 triệu đồng cho 25 lao động nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng, sửa chữa lại nhà ở; tặng 500 xuất quà, 40 xuất học bổng, trên 300 bộ quần áo, chăn ấm, 500 cặp phao, hàng trăm đôi dầy, dép, hàng ngàn vở viết, sách, đồ dùng học tập... cho nữ CNVCLĐ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, tổng kết năm học, khai giảng năm học mới, mổ tim, bị bệnh hiểm nghèo, bố mẹ bị tai nạn giao thông, học sinh vùng sâu, vùng xa..., với số tiền hàng trăm triệu đồng.
             Có thể nói, việc thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ đã góp phần không nhỏ giúp nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn các cấp tỉnh Điện Biên; thông qua đó để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ trong toàn tỉnh. Năm 2018 là năm diễn ra đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, đại hội XI Công đoàn tỉnh tiến tới đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023. Sau đại hội công tác nữ công cũng được kiện toàn và xây dựng chương trình triển khai trong thực tiễn, các hoạt động của nữ CNVCLĐ cần tiếp tục tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời để nữ CNVCLĐ tiếp tục phát huy cao hiệu quả trong mọi lĩnh vực, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn, các ban tổ nữ công quan tâm sâu sắc để nữ CNVCLĐ phát huy trí tuệ, đóng góp tài năng thi đua hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động thiết thực, đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; triển khai kịp thời chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nghị quyết Công đoàn các cấp; giới thiệu nhân sự nữ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn tỉnh khóa XI, công tác quy hoạch lãnh đạo quản lý những năm tiếp theo đúng với quy định. Tiếp tục quan tâm đến vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, chế độ bảo hiểm, bảo hộ, chế độ học tập nâng cao trình độ. Thực hiện tốt kế hoạch của tỉnh, của công đoàn về bình đẳng giới, về giới. Nâng chất lượng hoạt động của các ban, tổ nữ công. Để đảm bảo hài hòa giữa công việc xã hội và công việc gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nữ CNVCLĐ tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi để nữ CNVCLĐ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả, khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.


                                                                                                                                                 Phạm Thị The (LĐLĐ tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1073 | lượt tải:302

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2648 | lượt tải:1184

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2114 | lượt tải:1021

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4980 | lượt tải:2506

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14928 | lượt tải:9566

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6001 | lượt tải:3556

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4966 | lượt tải:2094

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2977 | lượt tải:1175

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1944 | lượt tải:285

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1372 | lượt tải:276
Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay18,488
  • Tháng hiện tại161,366
  • Tổng lượt truy cập14,799,089
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây