Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Chủ nhật - 02/07/2023 23:07
Sáng ngày 28/6/2023, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối cơ quan MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 06 tháng đầu năm 2023. Dự, chủ trì Hội nghị có đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban xây Đảng tỉnh, một số sở, ngành tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND Thành phố Điện Biên Phủ; đại diện Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Điện Biên và tập thể lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh.
04 Tin Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 01
Quang cảnh Hội nghị giao ban

      Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh vào chương trình, kế hoạch hoạt động để tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả: Chủ động thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong tham gia triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư; các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện; đặc biệt là trong triển khai thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Phối hợp thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy định; chủ động, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở… Kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức của từng tổ chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đoàn viên, hội viên...
      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đạt được 06 tháng đầu năm 2023. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Mùa A Sơn thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cần nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại, đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức đã được xác định trong 06 tháng cuối năm 2023; đồng thời, tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể sau: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh tại Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 08/12/2022 của Tỉnh ủy, các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trên các lĩnh vực và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương để rà soát điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tập trung phối hợp với các cấp, các ngành quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là một số đề án, dự án trọng điểm như: Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; các dự án thu hút đầu tư và phát triển đô thị tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch di chuyển Khu trung tâm chính trị, hành chính tỉnh theo quy hoạch; các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh; Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và theo Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoàn thành hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trước ngày 03/02/2024, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh); Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân để người dân hiểu, đồng tình ủng hộ chủ trương, chính sách của nhà nước về GPMB, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực và dự án Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm, không làm hoặc làm việc cầm chừng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên; Chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp và Nhân dân tích cực chung tay cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, đồng thời có kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính, chính quyền phục vụ nhân dân, đáp ứng tốt hơn sự hài lòng của người dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, kịp thời phản ánh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sợ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tăng cường giám sát giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tập hợp, vận động Nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, lao động sản xuất kinh doanh giỏi để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quan tâm vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục phát huy hiệu quả quyền làm chủ của Nhân dân, truyền thống đoàn kết các dân tộc; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với các quy định hiện hành. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chủ động nắm, xử lý hiệu quả những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống kinh tế - xã hội của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời báo cáo đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; quan tâm bồi dưỡng phát triển hội viên, đoàn viên. Chủ động phối hợp với các cấp ủy liên quan đôn đốc các tổ chức đoàn, hội trực thuộc chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo quy định; thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2023 bảo đảm thực chất;  Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân, củng cố tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân hai bên khu vực biên giới tiếp giáp với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tiếp tục làm tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, hội viên...

 
Nam Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1059 | lượt tải:299

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2630 | lượt tải:1155

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2095 | lượt tải:1016

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4952 | lượt tải:2471

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14841 | lượt tải:9354

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5961 | lượt tải:3458

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4902 | lượt tải:2030

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2940 | lượt tải:1112

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1928 | lượt tải:282

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1358 | lượt tải:273
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay4,277
  • Tháng hiện tại112,219
  • Tổng lượt truy cập14,749,942
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây