Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ MÙA A SƠN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN (15/4/1963-15/4/2023)

Thứ ba - 18/04/2023 06:37
15 BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ MÙA A SƠN TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM CÔNG ĐOÀN ĐIỆN BIÊN

      - Kính thưa đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!
      - Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!
      - Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh!
      - Thưa toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tỉnh Điện Biên!
      Hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập công đoàn tỉnh Điện Biên (15/4/1963 - 15/4/2023) và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu trong hoạt động công đoàn. Đây là dịp để cán bộ, công chức và người lao động công đoàn tỉnh Điện Biên ôn lại truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển; kịp thời khích lệ, động viên, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn tỉnh.
      Tới dự Lễ kỷ niệm trọng thể này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Tôi xin gửi tới đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo Công đoàn tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ, quý vị đại biểu, khách quý, cán bộ làm công tác công đoàn, cùng toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có mặt tại buổi Lễ lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
      Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí!
      Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã xác định lấy phong trào công nhân làm nòng cốt cho phong trào cách mạng, lấy việc vận động công nhân là trung tâm công tác của Đảng; nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động công nhân, tăng cường sự thống nhất về tổ chức và hành động của tổ chức Công hội, Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đông Dương cộng sản Đảng đã quyết định tổ chức Hội nghị Đại biểu tổng Công hội Bắc Kỳ lần thứ nhất vào ngày 28/7/1929; đây là mốc son đánh dấu lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Việt Nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, người lao động; là trung tâm đoàn kết, tập hợp, vận động công nhân, viên chức, người lao động ra sức công hiến, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.
      Tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên trải qua 60 năm thành lập, xây dựng và phát triển (ngày 15/4/1963); dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Điện Biên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, sát cánh cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Công đoàn Điện Biên đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thu hút, tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo công nhân, viên chức lao động. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội. Các cấp công đoàn đã giáo dục, bồi dưỡng hàng chục nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu với Đảng để Đảng xem xét kết nạp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến của đoàn viên công đoàn để tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, Chính quyền; tập trung hướng về cơ sở, vì người lao động. Đổi mới, tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đông đảo công nhân, viên chức lao động và người sử dụng lao động tham gia. Điển hình là việc hằng năm tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo đã huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, người sử dụng lao động quan tâm, chăm lo đối với đoàn viên công đoàn và các hoạt động của công đoàn. 
      Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, với nhiều sáng kiến, cách làm hay, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đã có nhiều tổ chức công đoàn và cá nhân đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.
      Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Tôi xin ghi nhận những đóng góp, công hiến của các cấp công đoàn và các đoàn viên công đoàn trong 60 năm qua; xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 60 cán bộ, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động công đoàn được vinh danh tại Lễ kỷ niệm ngày hôm nay.
      Kính thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí!
      Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước ta đang có nhiều thời cơ vận hội mới, song cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nhưng vẫn trong tình trạng chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao (toàn tỉnh hiện còn 41.706 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 30,35%); chất lượng nguồn nhân lực thấp. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới rất quan trọng, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện thắng lợi công cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, chúng ta phải tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; vượt qua những thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực; đấu tranh với những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường. Phấn đấu khắc phục khó khăn, yếu kém của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, mở rộng quan hệ đối ngoại để ổn định và phát triển bền vững.
      Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, mỗi cấp công đoàn và mỗi đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
      Một là, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương.
      Hai là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới để xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên công đoàn theo phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”. Xác định rõ vị trí, vai trò, chỗ đứng của công đoàn trong các doanh nghiệp, mối quan hệ giữa công đoàn với các tổ chức khác, để công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.
      Ba là, có lộ trình, kế hoạch cụ thể theo từng quý, từng năm để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng, góp phần cùng với các tổ chức đoàn thể và các cấp ủy hiện thực hóa mục tiêu kết nạp 2.000 đảng viên/năm trên địa bàn toàn tỉnh theo mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021-2025.
      Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các phong trào thi đua phải thực sự hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức; hướng các phong trào thi đua với mục tiêu “năng suất - chất lượng - hiệu quả”, “việc làm - đời sống - dân chủ và công bằng xã hội”. Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.... đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.
      Năm là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và trình độ cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chú trọng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để công nhân, lao động phát huy quyền làm chủ của mình. Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động nhằm thúc đẩy phong trào học tập trong công nhân, lao động, nhất là công nhân lao động trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh.
      Sáu là, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị kinh tế xây dựng chương trình phối hợp có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn, huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên công đoàn. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phối hợp giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với lao động nữ; tạo điều kiện để nữ đoàn viên lao động được tham gia công việc của Đảng, chính quyền, đoàn thể.
      Bảy là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy công đoàn các cấp. Tập trung củng cố, kiện toàn công đoàn cơ sở yếu kém. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của công nhân, người lao động, góp phần thay đổi nhận thức của các cấp ủy Đảng về công tác Công đoàn trong tình hình mới.
      Thưa toàn thể các đồng chí!
      Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hoan nghênh các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các cấp công đoàn trong tỉnh Điện Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí để tổ chức công đoàn trong tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
      Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Điện Biên; cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động Điện Biên cần tiếp tục ra sức thi đua, quyết tâm hơn nữa để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà luôn là tổ chức vững mạnh trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.
      Một lần nữa, tôi xin chúc quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí lãnh đạo,nguyen lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, cùng toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lào động luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công! Chúc tổ chức Công đoàn Điện biên luôn phát huy tốt vai trò tiên phong của giai cấp công nhân tỉnh nhà!
      Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1073 | lượt tải:302

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2647 | lượt tải:1184

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2113 | lượt tải:1021

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4980 | lượt tải:2506

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14927 | lượt tải:9566

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6001 | lượt tải:3556

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4966 | lượt tải:2094

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2977 | lượt tải:1175

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1944 | lượt tải:285

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1372 | lượt tải:276
Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay18,285
  • Tháng hiện tại161,163
  • Tổng lượt truy cập14,798,886
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây