Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên khóa XI, nhiệm kỳ (2018-2023)

Thứ ba - 28/05/2019 05:25
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
ỦY BAN KIỂM TRA
 
 
 
Số:  15/CT- KTr
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Điện biên, ngày 13 tháng 8 năm 2018
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC TOÀN KHÓA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ (2018 - 2023)
 
 
      - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công tác Kiểm tra công đoàn;
      - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023;
      - Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh về thông qua chương trình công tác toàn khóa của UBKT LĐLĐ tỉnh khóa XI;
      Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Điện Biên ban hành Chương trình công tác toàn khóa như sau:
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh đề ra, do vậy công tác kiểm tra phải được coi trọng thực hiện một cách triết để, công tâm ở các cấp công đoàn.
      2. Làm rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh.
      3. Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp công đoàn trong hệ thống công đoàn tỉnh, thông qua kiểm tra nhằm động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
      II. NỘI DUNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
      1. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
      Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
      - Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cùng cấp; kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đoàn viên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở; kiểm tra việc tổ chức kết nạp đoàn viên và phát thẻ đoàn viên công đoàn; kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động…
      - Nội dung giám sát: Giám sát ủy viên Ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.
      2. Kiểm tra, giám sát công đoàn cùng cấp hoặc cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn
      - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn tỉnh kiểm tra cùng cấp hoặc cấp dưới khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, khi có đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên. Thông qua kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm.
      - Ủy ban kiểm tra công đoàn được quyền giám sát ủy viên ban chấp hành công đoàn, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.
      3. Kiểm tra tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới
      Đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn. Tiến hành kiểm tra đồng cấp, cấp dưới theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và yêu cầu của công đoàn cấp trên. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để làm tốt công tác kiểm tra tài chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
      4. Công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo
      Duy trì lịch tiếp công nhân, viên chức lao động, có địa điểm, nội quy và tư vấn pháp luật cho công nhân, viên chức lao động theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận, phân loại đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời. Tham mưu giải quyết dứt điểm những đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn hoặt tư vấn cho người khiếu nại, tố cáo đến đúng địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng đơn, thư tồn đọng.
      Tham gia với các cơ quan chức năng của Nhà nước thẩm tra, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức lao động không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn.
      III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HÀNG NĂM
      1. Chương trình công tác năm 2018
      - Xây dựng quy chế hoạt động và phân công công việc từng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
      - Xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa của Ủy ban kiểm tra Công đoàn tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
      - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018.
      - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công đoàn cấp dưới về Chấp hành Điều lệ và công tác tài chính công đoàn (có kế hoạch cụ thể riêng).
      - Hướng dẫn tổng kết hoạt động của UBKT công đoàn các cấp; tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của UBKT.
      - Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.
      2. Chương trình công tác năm 2019
      - Xây dựng chương trình công tác năm 2019 của UBKT.
      - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 và thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.
      - Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.
      - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát việc Chấp hành Điều lệ và công tác tài chính công đoàn (có kế hoạch cụ thể riêng).
      - Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.
      - Duy trì sinh hoạt UBKT theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra năm 2019.
      3. Chương trình công tác năm 2020
      - Xây dựng chương trình công tác năm 2020 của UBKT.
      - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 và thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.
      - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ và công tác Tài chính công đoàn (có kế hoạch cụ thể riêng).
      - Tổ chức tọa đàm, hội thảo chuyên đề về công tác kiểm tra công đoàn.
      - Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.
      - Duy trì sinh hoạt UBKT theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra năm 2020, xây dựng phương hướng hoạt động của UBKT năm 2021.
      4. Chương trình công tác năm 2021
      - Xây dựng chương trình công tác năm 2021 của UBKT.
      - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 và thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng .
      - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát việc Chấp hành Điều lệ và công tác tài chính công đoàn (có kế hoạch cụ thể riêng).
      - Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh.
      -  Mở hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh.
      - Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.
      - Duy trì sinh hoạt UBKT theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra năm 2021.
      5. Chương trình công tác năm 2022
      - Xây dựng chương trình công tác năm 2022 của UBKT.
      - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 và thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.
      - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát việc Chấp hành Điều lệ và công tác tài chính công đoàn (có kế hoạch cụ thể riêng).
      - Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.
      - Duy trì sinh hoạt UBKT theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra năm 2022.
      6. Chương trình công tác năm 2023
      - Xây dựng chương trình công tác năm 2023 của UBKT.
      - Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 và thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng .
      - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát việc Chấp hành Điều lệ và công tác tài chính công đoàn (có kế hoạch cụ thể riêng).
      - Hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổng kết hoạt động kiểm tra và tổ chức tổng kết hoạt động kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023.
      - Tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra Công đoàn tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
      - Thường trực tiếp đoàn viên đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết và tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, đoàn viên, lao động.
      - Duy trì sinh hoạt UBKT theo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra năm 2023, xây dựng phương hướng hoạt động của UBKT năm 2024.
      IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
      1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động ở các cấp công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định về quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn.
      2. Đổi mới phương pháp hoạt động như: kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tọa đàm, hội thảo. Tổ chức sơ, tổng kết công tác kiểm tra, đúc rút kinh ngiệm trong quá trình hoạt động ở mỗi cấp công đoàn.
      3. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp xây dựng được: Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên; xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra giám sat ở cấp mình và cấp dưới trong từng thời gian cụ thể.
      4. Công tác kiểm tra được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình trong tổ chức công đoàn để không ngừng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh về mọi mặt.
      5. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo định kỳ với UBKT công đoàn cấp trên, thực hiện thưởng, phạt nghiêm minh, phấn đấu trong nhiệm kỳ không có ủy ban kiểm tra yếu kém.
Trên đây là Chương trình hoạt động toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI  nhiệm kỳ 2018-2023. Ngoài nhiệm vụ trọng tâm trên, Ủy ban Kiểm tra bổ sung nhiệm vụ khi có sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.
 
 
Nơi nhận:
- UBKT Tổng LĐLĐ VN  (để báo cáo);
- UBKT tỉnh ủy (để báo cáo);
- Các UV BCH, UVUBKT LĐLĐ tỉnh;
- UBKT LĐLĐ huyện, Thị xã, thành phố,
Công đoàn ngành, CĐVC
- Lưu: VP UBKT, VT LĐLĐ tỉnh.
TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
  Nguyễn Phú Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2232 | lượt tải:1046

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5102 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16050 | lượt tải:9843

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5338 | lượt tải:2230

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3174 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay6,106
  • Tháng hiện tại182,051
  • Tổng lượt truy cập15,102,108
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây