Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
 
      SỐ 1008 - PHỐ 6 - PHƯỜNG MƯỜNG THANH - THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
      Điện thoại: (0215) 3824 902 - Fax: (0215) 3828 895
      Email: vanphongldlddb@gmail.com
      Website: http://www.congdoandienbien.org.vn
tru so lien doan lao dong tinh dien bien
 
      I. THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 
le thanh ha
Chủ tịch
LÊ THANH HÀ 
Điện thoại cố định: 0215 3829 695
Điện thoại di động: 0912 369 226
Email: lethanhhadb@gmail.com
 
Lau Thi Thanh Huong 02
Phó Chủ tịch thường trực
LẦU THỊ THANH HƯƠNG
Điện thoại cố định: 0215 3831 104
Điện thoại di động: 0974 107 234
Email: 
lauhuongmlay@gmail.com
  
 
 
      II. CÁC BAN LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
      1. Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh gồm Văn phòng và 05 ban: 
      - Ban Tổ chức                                 
      - Ban Chính sách - Pháp luật
      - Ban Tuyên giáo và Nữ công
      - Ban Tài chính                              
      - Văn phòng.                                     
      - Uỷ ban Kiểm tra                            
      2. Biên chế CB, CC, LĐ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh bao gồm:
      Cán bộ bầu cử; cán bộ bổ nhiệm; chuyên viên; nhân viên phục vụ. Thực hiện theo chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức. Thực hiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và các quy định của Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
      3. Chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên
      - Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn tỉnh có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
      - Tham gia với cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước của tỉnh, về chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá giáo dục, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động.
      - Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội của công nhân, viên chức và lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
      - Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật, các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động tại địa phương.
      - Tham gia hội đồng trọng tài lao động và an toàn lao động ở địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động. Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố và các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
      - Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ và các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
      - Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn ngành Trung ương để cùng nhau chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn các cấp thuộc ngành trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
      4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các ban:
      4.1. Ban Tổ chức:
      - Trưởng ban: Nguyễn Thị Tám
      ĐT :  0826 289 777 - 0215 3827 434
      Email: tamtochuc@gmail.com
      a. Chức năng:
          - Nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát triển đoàn viên, xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ Công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.
      b. Nhiệm vụ:
      - Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chánh sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.
      - Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ.
      - Thẩm định và trình Ban Thường vụ các Đề án về tổ chức, cán bộ, nhân dự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ Công đoàn khi có yêu cầu.
      Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ uỷ quyền:
      - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các Ban, các cấp Công đoàn và các cấp đơn vị trực thuộc;
      - Dự thảo các Quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Công đoàn;
      - Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ và Ban Thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ;
      - Nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ;
      - Thực hiện chính sách cán bộ;
      - Bảo vệ chính trị nội bộ và công tác Văn phòng Đảng Đoàn;
      - Dự thảo các Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ;
      - Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn;
      - Sơ, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ.
      - Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên.   Phối hợp với Ban Chính sách pháp luật xét duyệt khen thưởng và đề nghị khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.
      4.2. Ban Chính sách - Pháp luật:
      - Q. Trưởng Ban: Phan Thị Tân
      ĐT : 0985 704 237
      Email: phantan81@gmail.com
      a. Chức năng
      Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước những nội dung có liên quan thực thi pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong CNVCLĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác BHLĐ. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của Công đoàn.
      b. Nhiệm vụ
      - Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, BHLĐ, BHXH, BHYT, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVCLĐ.
      - Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và Công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.
      - Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.
      - Chủ trị và phối hợp với các Ban thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn.
      - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp Công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BHLĐ và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác BHLĐ.
      - Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn, hoạt động Quỹ vay vốn giải quyết việc làm, hoạt động xã hội từ thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng tu vấn pháp luật.
      - Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công, của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…
      - Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
      4.3. Ban Tuyên giáo và Nữ công:
      - Q.Trưởng ban: Nguyễn Thị Hải Vân
      ĐT : 0975 971 259 - 0215 3826 024
      Email: haivannc@gmail.com
      a. Chức năng:
      - Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.
      - Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác vận động nữ CNVCLĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.
      b. Nhiệm vụ:
      - Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền giáp dục về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.
      - Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ.
      - Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung của chuyên mục Lao động và Công đoàn Điện Biên; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.
      - Tham mưu, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong  CNVCLĐ.
      - Hướng dẫn các cấp Công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.
      - Tổ chức biên soạn tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.
      - Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ.
      - Tham mưu, đề xuất các hoạt động về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ - trẻ em và công tác dân số, sức khoẻ sinh sản, kế haọch hoá gia đình.
      - Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đè xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ, trẻ em.
      -Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề Nữ công của Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ và Tổng Liên đoàn.
      4.4. Ban Tài chính:
      - Q. Trưởng ban: Nguyễn Thị Thanh Thủy
      ĐT: 0914 318 576 - 0215 3828 366
      Email: nguyenthuyldld@gmail.com
      a. Chức năng
      - Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của pháp luật. Giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định, hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách Công đoàn.
      b. Nhiệm vụ
      - Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán hàng năm, quyết toán hàng quý và cả năm, báo cáo Ban Thường vụ .
      - Thực hiện công tác kế  toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.
      - Thực hiện chức năng giám đốc Tài chính, thông qua công tác tài chính giúp Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của Công đoàn.
      - Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của Công đoàn; hướng dẫn các cấp Công đoàn làm kinh tế Công đoàn.
      Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Tài chính các cấp Công đoàn và các đơn vị trực thuộc.
      4.5. Văn phòng
      Điện thoại: 0215 3824 902
      Fax: 0215 3828 895
      - Q. Chánh văn phòng:  Vũ Thị Hằng
      Điện thoại: 0962 157 779 - 02153 830 318
      Email: namhang79@gmail.com
      a. Chức năng
      - Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan. Tham mưu về tình hình CNVCLĐvà công tác Công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phcụ vụ hoạt động tại cơ quan. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.
      b. Nhiệm vụ:
      - Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hào chương trình công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ.
      - Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tình pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.
      - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp Công đoàn thực hiện chế dộ thông tin báo cáo theo quy định.
      - Tham gia phối hợp với các Ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và công đoàn. Chủ trị hoặc phối hợp cùng các Ban tham gia xây dựng các văn bản và một số Đề án do Ban Thường vụ giao. Theo dõi, đánh gia, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việct hực hiện Nghị quyết, Quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
      - Giúp Phó Chủ tịch Thường trực chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp BTV, BCH và các cuộc họp của LĐLĐ tỉnh.
      - Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực. Bố trí phương tiện đưa đón, nơi ăn ở khách đến công tác.Tổ chức phục vụ các Hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự trị an trong cơ quan. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan.
      4.6. Uỷ ban Kiểm tra:
      - Chủ nhiệm: Nguyễn Phú Đức
      ĐT: 0912 745 382
      Email: nguyenphuducdb@gmail.com
      a. Chức năng:
      Giúp Ban Chấp hành, Ban Thư­ờng vụ LĐLĐ tỉnh Điện Biên, thực hiệc Kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn; Kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ công đoàn, Kiểm tra tài chính - tài sản và kinh tế công đoàn ở đồng cấp và cấp d­ưới; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn đồng thời phối hợp  cùng với các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo của CNVC-LĐ. Theo dõi, h­ướng dẫn việc giải quyết đơn thư­ khiếu nại tố cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
      b. Nhiệm vụ:
      - Giúp Ban Chấp hành, Ban Thư­ờng vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng quy chế, ch­ương trình công tác, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm để thực hiện, đồng thời chỉ đạo, hư­ớng dẫn uỷ ban Kiểm tra công đoàn cấp d­ưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ X Công đoàn Việt Nam.
      - Phối hợp với các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh tổ chức Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.
      - Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp d­ưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.
      - Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn đồng cấp và cấp d­ưới.
      - Giúp Ban Chấp hành, Ban Th­ờng vụ giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nư­ớc và ng­ười sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVC LĐ theo quy định của pháp luật.
      - Tổ chức bồi d­ưỡng, h­ướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với uỷ viên uỷ ban Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp d­ưới.
      4.7. Văn phòng tư vấn pháp luật (Ban Chính sách - Pháp luật): 
      Chức năng: Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người lao động và người sử dụng lao động.
Văn bản

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 78 | lượt tải:38

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 106 | lượt tải:39

1078/LĐLĐ

Công văn số 1078/LĐLĐ V/v rà soát, lập danh sách đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 83 | lượt tải:68

500/KH - LĐLĐ

Kế hoạch số 500/KH - LĐLĐ về thực hiện Kết luận số 02/KL - BCH ngày 17/3/2021 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X

Thời gian đăng: 25/05/2021

lượt xem: 76 | lượt tải:43

1070/LĐLĐ

Công văn số 1070/LĐLĐ V/v tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên năm 2021 (Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh)

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 72 | lượt tải:34

448/KH - LĐLĐ

Kế hoạch số 448/KH - LĐLĐ về thực hiện Chương trình số 1563/CTr-TLĐ ngày 9/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”

Thời gian đăng: 25/05/2021

lượt xem: 80 | lượt tải:38

444/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 444/KH-LĐLĐ Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 07/05/2021

lượt xem: 85 | lượt tải:97

1033/LĐLĐ

Công văn số 1033/LĐLĐ V/v tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2021)

Thời gian đăng: 12/04/2021

lượt xem: 135 | lượt tải:100

41/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn số 41/HD-LĐLĐ Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4/2021

Thời gian đăng: 08/04/2021

lượt xem: 117 | lượt tải:54

1001/LĐLĐ

Công văn số 1001/LĐLĐ V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 11/03/2021

lượt xem: 136 | lượt tải:197
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,411
  • Tháng hiện tại55,044
  • Tổng lượt truy cập10,359,942
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây