Tra cứu văn bản


Stt Tên văn bản Ngày ban hành Tải xuống
0 Báo cáo tình hình CNVCLĐ, ĐVCĐ, CĐCS theo định kỳ 21/10/2014 Download
1 3 Văn bản về phân cấp tài chính Công đoàn tỉnh Điện Biên 25/09/2014 Download
2 Ke hoach cong tac nam tinh hinh cac huyen,thị, tp, nganh 12/09/2014 Download
3 Huong dan kien toan thanh lap ban nu cong quan chung 29/08/2014 Download
4 Báo cáo 6 năm thực hiện tư vấn pháp luật 25/08/2014 Download
5 Du thao ve khen thuong ky niem chuong 04/08/2014 Download
6 Du thao sưa doi huong dan 187 04/08/2014 Download
7 Huong dan 27 của LDLD tinh ve xay dung CDCS vung manh 01/08/2014 Download
8 ke hoach thuc hien chi thi so 02 TLD ve cung co phat trien to chuc hoạt dong tu van phap luat cong doan 15/07/2014 Download
9 Nghị quyết Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh kỳ 4 khóa X 09/07/2014 Download
10 Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 09/07/2014 Download
11 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ chính trị 27/06/2014 Download
12 Hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 16/06/2014 Download
13 Công văn triển khai Chương trình \"Vì trái tim nụ cười trẻ thơ\" 22/05/2014 Download
14 Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2014 22/05/2014 Download
15 Công văn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên lao động tham gia phản đối Trung quốc vi phạm chủ quyền biển, đảo nước ta 16/05/2014 Download
16 Tài liệu hỏi - đáp về hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 06/05/2014 Download
17 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn 06/05/2014 Download
18 Phương pháp lập báo cáo thống kê tình hình CNVC_ĐVCĐ_CĐCS theo định kỳ 24/04/2014 Download
19 CV Triên khai thống kê tình hình CNVC_ĐVCĐ_CĐCS theo định kỳ 24/04/2014 Download
20 Công văn triển khai và các mẫu báo cáo thành tích KNC vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn 22/04/2014 Download
21 Quy chế phối hợp với UBND tỉnh 22/04/2014 Download
22 Danh sach DN dang hoat dong tren dia ban 15/04/2014 Download
23 Công văn triển khai báo cáo số liệu cán bộ và tập huấn cán bộ 25/03/2014 Download
24 Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2014 22/03/2014 Download
25 Tài liệu tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014 17/03/2014 Download
26 KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 12/03/2014 Download
27 KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ năm 2014 11/03/2014 Download
28 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) 21/02/2014 Download
29 HƯỚNG DẪN Việc học tập chuyên đề năm 2014 21/02/2014 Download
30 KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị của đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới" 20/02/2014 Download
31 Phát động phong trào thi đua hai giỏi "giỏi việc nước, đảm việc nhà" 17/02/2014 Download
32 Hướng dẫn kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 17/02/2014 Download
33 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014 17/02/2014 Download
34 Các mẫu dự toán, quyết toán thu chi ngân sách công đoàn cơ sở 12/02/2014 Download
35 Kế hoạch hưởng ứng tuần lễ Quốc qia ATVSLĐ PCCN năm 2014 11/02/2014 Download
36 Báo cáo CĐCS vững mạnh năm 2013 11/02/2014 Download
37 HƯỚNG DẪN Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2014 10/02/2014 Download
38 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động nữ công năm 2014 10/02/2014 Download
39 Các văn bản tài chính công đoàn mới nhất 2014 (hd 1803, qd 1935,1936 tld) 14/01/2014 Download
40 Nghị quyết BCH LĐLĐ tỉnh kỳ 3 khóa x 13/01/2014 Download
41 Chương trình công tác của LĐLĐ tỉnh năm 2014 13/01/2014 Download
42 Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2013 13/01/2014 Download
43 Báo cáo hoạt động công tác UBKT năm 2013 03/01/2014 Download
44 Hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản thu nhập 03/01/2014 Download
45 Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm 2013 16/10/2013 Download
46 BC định kỳ tình hình CNVCLĐ, ĐVCĐ và CĐCS 15/10/2013 Download
47 Triển khai đánh giá xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2013 15/10/2013 Download
48 HƯỚNG DẪN KỶ NIỆM 20-10 03/10/2013 Download
49 Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 13/09/2013 Download
50 BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 13/09/2013 Download
51 BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới 13/09/2013 Download
52 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2013-2018 13/09/2013 Download
53 KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ năm 2013 13/09/2013 Download
54 HƯỚNG DẪN Triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2013 13/09/2013 Download
55 KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Điện Biên năm 2013 13/09/2013 Download
56 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên 13/09/2013 Download
57 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO “XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, GIAI ĐOẠN (2011-2015) 13/09/2013 Download
58 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP LĐLĐ TỈNH VÀ BHXH TỈNH 13/09/2013 Download
59 Hướng dẫn công đoàn xếp loại công đoàn cơ sở 09/09/2013 Download
60 Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 8 26/08/2013 Download
61 Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2013 22/08/2013 Download
62 Công văn khảo sát doanh nghiệp và CNLĐ 20/08/2013 Download
63 Báo cao hoạt động công đoàn tháng 7 25/07/2013 Download
64 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC HUYỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH 12/07/2013 Download
65 Hướng dẫn hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2013 21/06/2013 Download
66 Quy chế phối hợp công tác giữ UBND tỉnh với LĐLĐ tỉnh 06/06/2013 Download
67 Những nội dung chủ yếu của hoạt động công đoàn cơ sở 31/05/2013 Download
68 Những vấn đề chung về giai cấp công nhân Việt Nam 31/05/2013 Download
69 Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 27/05/2013 Download
70 Công văn vận động CNVCLĐ ủy hộ quỹ mái ấm công đoàn 27/05/2013 Download
71 Hướng dẫn sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 20/05/2013 Download
72 Quy chế hoạt động của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2013 - 2018 17/05/2013 Download
73 Chương trình công tác năm 2013 13/05/2013 Download