Tin tức sự kiện


Thông báo mời họp BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ ba khóa X

31/12/2013, 04:57 pm
                                                                      
 
 TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM        CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                            Số: 48  / GM - LĐLĐ                              Điện Biên, ngày 31 tháng 12 năm 2013
 
 
 
 
GIẤY MỜI
 
 
         Kính gửi : - Các đ/c UVBCH- UBKT LĐLĐ tỉnh
                         - Các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh
 
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh khóa X. LĐLĐ tỉnh Tổ chức Hội Nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 (khóa X).
 
* Thành phần Mời:
 - Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh                       
 - Lãnh đạo khối đoàn thể tỉnh; các Ban Đảng tỉnh
 - Các Đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, UBKT LĐLĐ tỉnh khóa X
 - Chủ tịch hoặc (phó chủ tịch) các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh
 - Phóng viên Báo, đài tỉnh
 
* Nội dung:
 
- Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
- Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
- Dự thảo sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng của LĐLĐ tỉnh
- Dự thảo phương án phân cấp quản lý Tài chính công đoàn
- Dự thảo Chương trình phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS giai đoạn 2014 – 2018.
- Dự thảo chương trình đổi mới phong trào thi đua trong CNVCLĐ.
 
 
* Thêi gian : 1 ngày, thứ 2 ngày 06 /01/ 2014 (khai mạc hồi 7h30)
 
 
           * Địa điểm: Hội trường tầng 2 cơ quan LĐLĐ tỉnh
 
      Tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị BCH được đăng tải trên trang thông tin điện tử công đoàn tỉnh http://congdoandienbien.org.vn  mục chương trinh điều hành : ID là (Dienbien); mật khẩu (123456) mong các đồng chí nghiên cứu.
 
           TL. BAN BAN THƯỜNG VỤ 
                                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
                                                                                                                                Nguyễn Phú Đức     
 
 

TIN LIÊN QUAN